Biznes prowadzony z odpowiedzialnością

Lidl Polska publikuje pierwszy raport wpływu

10.09.2019 12:00:00 | Warszawa
Lidl Polska publikuje pierwszy raport wpływu

Lidl Polska publikuje swój pierwszy raport wpływu (zgodny ze standardami GRI), w którym koncentruje się na ostatnich dwóch latach obrotowych. Sieć sprawdza w jaki sposób prowadzona przez nią działalność wpływa na tak ważne obszary jak zasoby i rolnictwo, przetwarzanie i łańcuch dostaw oraz klienci i społeczeństwo. Firma jako pierwsza sieć handlowa w Polsce przygotowała raport wpływu w standardzie GRI.

W Lidl Polska cele zrównoważonego rozwoju realizowane są w ramach strategii, a społeczna odpowiedzialność wpisana jest w kulturę organizacyjną i tożsamość firmy. CSR opiera się na 5 filarach działań na rzecz: pracowników, asortymentu, ekologii, społeczności lokalnych oraz dostawców. Fundamentem podejścia do zarządzania opartego na zasadach odpowiedzialnego biznesu jest wnikliwa analiza wpływów społecznych, gospodarczych i środowiskowych oraz jakość i charakter relacji firmy z jej interesariuszami. Według Lidl Polska takie podejście przynosi korzyści zarówno samej firmie jak i jej otoczeniu. Sukces firmy wiąże się z licznymi relacjami społecznymi i biznesowymi. Firma wpływa na otoczenie i vice versa. W branży w jakiej działa Lidl skala relacji jest naprawdę szeroka.

Lidl Polska postanowił sprawdzić w jaki sposób prowadzona przez sieć działalność wpływa na jej otoczenie. W swoim pierwszym raporcie odpowiedzialności społecznej firma koncentruje się na dwóch ostatnich latach obrotowych oraz na tematach wyłonionych w procesie analizy wpływu, analizy istotności oraz badań opinii jej interesariuszy, które mogli wyrazić osobiście lub za pośrednictwem ankiety. Oznacza to, że to nie sama firma decydowała, które obszary zostały poddane analizie, lecz każdy, kto zabrał głos w rozpoczętej przez nią dyskusji.

W analizowanych dwóch latach obrotowych pojawiło się na rynku wiele nowych wyzwań. Lidl Polska jest siecią sklepów spożywczych i jej głównym celem jest zawsze oferowanie wysokiej, powtarzalnej jakości oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywności, odpowiedzialne kształtowanie asortymentu oraz przeciwdziałanie marnowaniu zasobów. Jednak na tym jej odpowiedzialność się nie kończy. Zrównoważony łańcuch dostaw, ekologiczne rozwiązania w budownictwie, odpowiedzialne korzystanie z zasobów, ochrona bioróżnorodności, gospodarka obiegu zamkniętego, współpraca z organizacjami pozarządowymi, akcje edukacyjne dla klientów, działalność charytatywna – to tylko część wyzwań, które Lidl podejmuje na co dzień.

Cele do osiągnięcia w perspektywie najbliższych kilku lat Lidl podzielił na te środowiskowe i społeczne. W środowiskowych zostało określone m.in., że do końca 2025 całkowicie ze sprzedaży zostaną wyeliminowane jaja z chowu klatkowego, również do 2025 o 20% zredukowana zostanie średnia ważona ilość dodanej soli i cukru do produktów marek własnych. Celem społecznym jest m.in. zwiększenie albo przynajmniej utrzymanie dotychczasowej satysfakcji pracowników, czy kontynuacja zaangażowania we współpracę z lokalnymi organizacjami.

Zobacz raport klikając tutaj.

dowiedz się więcej