Lidl i WWF odtwarzają krajobraz rolniczy w Polsce

13.11.2023 11:00:00 | Grodzisk Wielkopolski

Lidl i WWF odtwarzają krajobraz rolniczy w Polsce

Fundacja WWF Polska i Lidl Polska, w ramach projektu odtwarzania krajobrazu rolniczego, przeprowadzili pilotażową akcję zadrzewiania w gminie Grodzisk Wielkopolski. W ciągu 4 dni utworzone zostały 3 szpalery drzew wzdłuż cieków, przy polach i pomiędzy polami uprawnymi. Posadzonych zostało w sumie 300 drzew gatunków miododajnych. 

Nowe drzewa w gminie Grodzisk Wielkopolski pozwolą na wzrost różnorodności biologicznej na tym terenie, przeciwdziałając też rozprzestrzenianiu się owadów szkodliwych dla plonów, a także ograniczając skutki zmian klimatu, w tym erozję i susze. Nasadzenia będą również miejscem życia dla wielu gatunków roślin, a także zwierząt, np. żywiących się owadami żerującymi na plonach, czy dzikich zapylaczy. Zwiększy się również wychwytywanie wilgoci z powietrza, a zmniejszy negatywny wpływ wiatru na uprawy i glebę, a także pojawi się potrzebny cień dla zwierząt na pastwiskach.

Partnerstwo Lidl Polska i Fundacji WWF Polska to strategiczna wspólna praca i zobowiązanie na rzecz klientów, świata przyrody i biznesu, dla odtwarzania różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym w Polsce. Akcja nasadzeń śródpolnych to początek wspólnych działań. Kolejny etap współpracy to warsztaty edukacyjne na temat produkcji przyjaznej środowisku organizowane z myślą o dostawcach Lidl Polska, czyli przede wszystkim rolnikach i producentachmówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR w Lidl Polska.

Stan zachowania przyrody w Polsce jest alarmujący – określany jest jako dobry tylko dla 20 proc. siedlisk przyrodniczych i ok. 36 proc. gatunków chronionych. Najczęstszą przyczyną powodującą utratę różnorodności biologicznej w Unii Europejskiej, są niewłaściwe praktyki rolne oraz wynikające z nich zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Szacuje się, że w skali europejskiej rolnictwo generuje aż ok. 50 proc. takich zanieczyszczeń.* Grunty rolne mają największy udział w strukturze użytkowania ziemi w Polsce, stanowiąc aż 62 proc. powierzchni naszego kraju.** Dlatego Lidl Polska wspólnie z Fundacją WWF Polska podjęli wyzwanie odtwarzania urozmaiconego krajobrazu rolniczego, żeby wesprzeć proces wzrostu różnorodności biologicznej.

Poszukiwanie najlepszych sposobów gospodarowania, pozwalających utrzymać odpowiednią wydajność gospodarki rolnej, przy jednoczesnym dbaniu o zasoby, z których rolnictwo czerpie, w tym ograniczeniu negatywnego wpływu na różnorodność biologiczną, należy do gospodarczych i klimatycznych wyzwań na całym świecie. Szczególną rolę odgrywa w nim odchodzenie od szkodliwych praktyk rolnych, w tym intensywnego użycia nawozów mineralnych oraz chemicznych środków ochrony roślin, na rzecz szerszego wykorzystania praktyk bazujących na naturalnych procesach.

Gospodarka rolna opiera się na zasobach takich jak gleba, woda i różnorodność biologiczna. Jednocześnie rolnictwo jest jedną z najbardziej istotnych przyczyn degradacji tych zasobów. Zaorywanie miedz, oczek wodnych, usuwanie drzew, krzewów i zadrzewień śródpolnych, stosowanie pestycydów, nadmierne używanie nawozów sztucznych to złe praktyki, wpływające niekorzystnie na glebę, wodę i bioróżnorodność. Mamy nadzieję, że takie praktyki będą stosowane coraz rzadziej. Naszymi działaniami chcemy pokazać, że dbałość o zasoby, w szczególności o różnorodność biolo-giczną, jest korzystna dla rolników, środowiska i konsumentów żywności. To nasz kolejny projekt z Lidl Polska, w którym podejmujemy wspólne działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz minimalizowania ich wpływu na środowiskomówi Dariusz Gatkowski, ekspert ds. różnorodności biologicznej w WWF Polska.

Akcję pilotuje Rolnik Roku 

Ambasadorem akcji jest Patryk Kokociński, zwycięzca konkursu Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego 2021, organizowanego przez Fundację WWF Polska. Prowadzi rodzinne gospodarstwo konwencjonalne w województwie wielkopolskim i choć gospodaruje daleko od wybrzeża, wprowadził szereg praktyk przyjaznych dla ekosystemu morskiego i dla ochrony przyrody, co docenili eksperci m.in. z WWF Polska zasiadający w kapitule konkursu. Prowadzone przez rolnika gospodarstwo wdrożyło m.in. utrzymanie całorocznej okrywy roślinnej, stosowanie płodozmianu, użycie międzyplonów z udziałem roślin bobowatych, niekoszenie poboczy, pozostawienie miedz śródpolnych czy nawożenie na podstawie analizy gleby. Jury doceniło również starania p. Kokocińskiego w obszarze zrównoważonego gospodarowania wodami, co pozwala mu na retencję wody i na zredukowanie następstwa dłuższych okresów bezdeszczowych. Do tego rolnik wraz z rodziną tworzy strefy buforowe wzdłuż cieków i rowów, poprzez pozostawienie pasów dzikiej roślinności oraz odtwarza zadrzewienia śródpolne.

Rolnictwo świadome - warsztaty edukacyjne 

Kolejnym etapem działań są warsztaty dotyczące różnorodności biologicznej oraz adaptacji do zmian klimatu. Lidl Polska i Fundacja WWF Polska będą upowszechniać dobre praktyki wśród dostawców współpracujących z siecią, by ich sposób pracy również bardziej wspierał bioróżnorodność. W celu przybliżenia tematu klientom i innym zainteresowanym osobom zostały przygotowane również dwa podcasty „Naturalnie z WWF” i „Dobry temat!” Lidl Polska, opowiadające o znaczeniu bioróżnorodności oraz o dobroczynnym wpływie zadrzewień śródpolnych. 

Zapraszamy do wysłuchania podcastów „Dobry temat!” na kanale  Youtube Lidl Polska oraz „Naturalnie z WWF” na stronie Fundacji

 

Źródło: State of nature in the EU Results from reporting under the nature directives 2013-2018. European Environment Agency. EEA Report No 10/2020
** Źródło: raport WWF Polska „Zeroemisyjna Polska 2050”

kontakt prasowy

Biuro Prasowe Lidl Polska
biuro.prasowe@lidl.pl
(22) 508 21 00

udostępnij

inne media
dowiedz się więcej