Wzmacnianie Pozycji Kobiet

Wzmacnianie Pozycji Kobiet

Podpisując inicjatywę ONZ, firma Lidl stawia kolejny symboliczny krok ku wzmacnianiu zasad równości płci. W 2020 r. Lidl Polska podpisał UN Women’s Empowerment Principles (WEPs). WEPs to wspólna inicjatywa UN Women i UN Global Compact, która koncentruje się w szczególności na wspieraniu i wzmacnianiu pozycji kobiet w łańcuchach dostaw oraz w przedsiębiorstwach. Jest ona skierowana do przedsiębiorstw i koncernów

Wspieranie równości płci stanowi nieodłączną część naszej kultury organizacyjnej. W ramach podkreślenia swego zaangażowania w tę sprawę, Lidl podpisał dokument Narodów Zjednoczonych dotyczący Zasad Wzmacniania Pozycji Kobiet (Women’s Empowerment Principles, WEP).

  • Naszym celem jest dalsze zwiększanie proporcji kobiet wśród kierownictwa średniego i wyższego szczebla.
  • Stosowany przez nas system wynagrodzeń oparty jest o obiektywne kryteria, takie jak staż pracy, kwalifikacje i umiejętności.
  • Również od naszych partnerów biznesowych w obrębie łańcucha wartości wymagamy stosowania polityki równych szans i promujemy jej stosowanie.

Równe szanse dla wszystkich

Podkreślamy, że zgodnie z przyjętą polityką personalną wszyscy pracownicy zatrudnieni na tych samych stanowiskach, mają jednakowe warunki zatrudnienia oraz takie same szanse rozwoju, niezależnie od płci, czy wieku itp. O objęciu kolejnych stanowisk i awansach decydują wyłącznie kompetencje. Nie uznajemy odstępstw od równego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn. Jako firma opracowaliśmy także nagrodę Lidl Fair Pay, która wyróżnia firmy prezentujące wysokie standardy w zakresie równości płacowej kobiet i mężczyzn.

Co to oznacza w praktyce:

  • Zwiększenie proporcji kobiet na stanowiskach kierowniczych: Naszym celem jest wprowadzenie większej liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla. Wiąże się to ze szczególnym wyzwaniem, które polega na wypracowaniu odpowiedniej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. W tym obszarze firma Lidl podejmuje aktywne działania mające zapewnić informowanie wszystkich pracownic i pracowników o dostępnych wariantach organizacyjnych w takich sytuacjach jak ciąża, urlop macierzyński i rodzicielski.
  • Równe szanse zawodowe dla wszystkich pracowników: Nasze standardowe systemy wynagrodzeń oparte są o obiektywne kryteria, takie jak staż pracy, kwalifikacje i umiejętności. Ponadto zapewniamy wszystkim pracownikom równy dostęp do szkoleń i możliwości rozwoju zawodowego.
  • Osoby zaufania dla wszystkich pracowników: Wyznaczone zostały niezależne osoby do kontaktu. Pracownicy mogą się do nich zwracać zarówno w ogólnych kwestiach kadrowych, jak i w sprawach dotyczących problemów z obszaru różnorodności i równości płci.

Równe szanse w naszych łańcuchach dostaw: W ramach realizacji zobowiązań korporacyjnych promujemy zasady równości płci i równych szans również w odniesieniu do naszych łańcuchów dostaw. Od naszych globalnych partnerów oczekujemy i zachęcamy ich do zapewnienia równości szans. Informujemy o tym w naszym stanowisku „due diligence” – „Zasady należytej staranności”.

Zasady Wzmacniania Pozycji Kobiet ONZ

Zasady WEP (Women’s Empowerment Principles) ustanowione zostały w 2010 r. przez jednostkę ONZ o nazwie UN Women oraz UN Global Compact. Stanowią one pierwszą ogólnoświatową inicjatywę w dziedzinie promowania i wzmacniania roli kobiet w przedsiębiorstwach.

Siedem poniższych zasad ma stanowić wytyczne dla firm z zakresu promowania równości płci:

 1. Stworzenie kultury zarządzania stawiającej na równouprawnienie kobiet i mężczyzn.

2. Sprawiedliwe traktowanie wszystkich mężczyzn i kobiet w życiu zawodowym.

3. Respektowanie i propagowanie praw człowieka oraz walki z dyskryminacją.

4. Zagwarantowanie zdrowia, bezpieczeństwa i dobrobytu wszystkich pracowników obu płci.

5. Propagowanie edukacji, wykształcenia i rozwoju zawodowego kobiet.

6. Propagowanie przedsiębiorczości kobiet, wzmocnienia ich roli na rynku zaopatrzeniowym, respektowanie ich godności we wszystkich działaniach marketingowych.

7. Propagowanie równouprawnienia poprzez inicjatywy wspólnotowe i lobbing. Monitorowanie i publikacja postępów w zakresie równouprawnienia kobiet i mężczyzn.

Zasady te wynikają z praktyki biznesowej, a ich celem jest pomoc firmom w dostosowywaniu istniejących regulacji i programów na rzecz promowania kobiet oraz we wprowadzaniu nowych, niezbędnych regulacji i programów w tym zakresie.