United Nations Global Compact

United Nations Global Compact

Zrównoważony rozwój biznesu

Podkreślamy, że respektowanie praw człowieka oraz ochrona środowiska naturalnego to elementarne zasady działalności i fundamenty strategii naszej firmy – dotyczy to przede wszystkim zaopatrywania w towary. W swoich działaniach koncentrujemy się na realizacji społecznych i ekologicznych obowiązków wynikających z funkcjonowania Lidl Polska w całym łańcuchu wartości.

Stawiamy na transparentność. Z tego powodu o rezultatach i postępach wdrażanych działań informujemy oraz będziemy regularnie informować w raportach zrównoważonego rozwoju [tutaj]. Prowadzone przez nas analizy ryzyka umożliwiają dokonywanie oceny sytuacji na bieżąco. Pozwala to na dokładną identyfikację istniejących oraz potencjalnych zagrożeń w łańcuchu dostaw oraz na reakcję. Na tej podstawie, przy jednoczesnym uwzględnieniu dynamiki zmian warunków społecznych i ekologicznych związanych z zakupem towaru, stale rewidujemy swoje działania oraz wprowadzamy uzasadnione optymalizacje.

Więcej informacji na ten temat [tutaj].

Inicjatywa Global Compact ONZ

Przystępując do „United Nations Global Compact”, potwierdzamy nasze długofalowe podejście do kwestii zrównoważonego rozwoju. Inicjatywa stwarza korzystne ramy organizacyjne dla prowadzenia działalności biznesowej w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, pod względem ekonomicznym, ekologocznym i społecznym.

W ramach przystąpienia do inicjatywy ONZ „Global Compact”, zadeklarowaliśmy realizację 10 podstawowych zasad programu z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Realizacja założeń programu jest możliwa m.in. dzięki współpracy z rządem, administracją publiczną, sektorem prywatnym, organizacjami pozarządowymi i instytucjami naukowymi ONZ.

Dziesięć zasad Global Compact

Dziesięć zasad Global Compact

PRAWA CZŁOWIEKA

1.Firmy powinny: przestrzegać i wspierać ochronę międzynarodowo uznanych praw człowieka oraz

2.eliminować wszelkie przypadki łamania praw człowieka przez firmę.

STANDARDY PRACY

3. Firmy powinny: popierać wolność zrzeszania się i w praktyce uznawać prawo do zbiorowych negocjacji

4. wspierać eliminacje wszelkich form niewolnictwa i pracy przymusowej

5. przyczyniać się do faktycznego zniesienia pracy dzieci oraz

6. przeciwdziałać dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

OCHRONA ŚRODOWISKA

7. Firmy powinny: wspierać zapobiegawcze podejście do problemów środowiska naturalnego

8. podejmować inicjatywy propagujące większą odpowiedzialność środowiskową oraz

9. wspierać rozwój i upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku.

PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI

10. Firmy powinny przeciwdziałać korupcji we wszystkich jej formach, w tym łapówkarstwu i wymuszeniom.

Lidl jako część Grupy Schwarz uczestniczy w inicjatywie ONZ Global Compact i wspiera dziesięć zasad oraz realizację celów zrównoważonego rozwoju, jak również szerszych celów ONZ. Lidl Polska wyraża pełne poparcie dla tej inicjatywy w ramach zobowiązania Grupy Schwarz. Z tego powodu nie uczestniczy dodatkowo w działaniach UN Global Compact ani w działaniach lokalnej sieci Global Compact.